Algemene Voorwaarden

De huisregels van Divine Dance Center moeten worden nageleefd.

Inschrijving en betaling

 1. Inschrijven voor lessen kan op elk gewenst moment. Een dansseizoen is verdeeld in twee lesperiodes. Een half seizoen loopt van september tot en met februari en van maart tot en met augustus.
 2. De eerste les telt voor nieuwe cursisten als gratis proefles. Als er wordt besloten met de cursus te starten, dan is dit minimaal voor een periode van een half jaar.
 3. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
 4. Bij inschrijving voor lessen betaalt ieder nieuw lid eenmalig € 10 inschrijfkosten. Bij herinschrijving na opzegging wordt er weer € 10 inschrijfkosten berekend .
 5. Het inschrijfformulier via de website moet volledig worden ingevuld en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Minderjarigen moeten het inschrijfformulier laten invullen door de meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet.
 6. De betaling van het lidmaatschap gaat maandelijks door middel van automatische incasso. Het verschuldigde lesgeld wordt voorafgaand aan de maand waarvoor het lesgeld is verschuldigd, geïncasseerd.
 7. Overboeking is mogelijk bij betaling van een half jaar. Het verschuldigde bedrag kan worden overgeschreven naar rekening IBAN NL65 RABO 0317192086 t.n.v. Divine Dance Center in Dronten. Dit gebeurt onder vermelding van de naam van de leerling die is ingeschreven, de lesdag en de lestijd. De complete betaling moet zijn voldaan voordat de leerling start met de lessen.
 8. Tijdens de schoolvakanties is er geen les, maar loopt de betalingsverplichting door. Het lidmaatschap loopt door als voor 1 augustus of 1 februari geen schriftelijke opzegging is ingediend.
 9. Divine Dance Center heeft het recht om lesgelden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van te voren binnen de dansschool en per mail worden aangekondigd. De wijziging van het lesgeld gaat in met ingang van de eerstvolgende dansseizoen.

Uitschrijving

 1. Leerlingen blijven lid tot wederopzegging. Het opzeggen van het lidmaatschap gebeurt middels een emailbericht naar info@divinedancecenter.nl. Mondelinge beëindiging of het beëindigen van het lidmaatschap via WhatsApp wordt niet als geldig erkend.
 2. Wanneer een lid zich wil uitschrijven dient de uitschrijving voor de 1e helft van het cursusjaar binnen te zijn voor 1 augustus. De uitschrijving voor de 2e helft van het cursusjaar dient binnen te zijn voor 1 februari.
 3. Als een lid geen lessen kan volgen door een langdurige ziekte, kan het lidmaatschap worden opgezegd na overhandiging van een doktersverklaring van huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. De opzegtermijn is een maand, ingaand op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.

Diversen

 1. Divine Dance Center kan een complete cursus annuleren bij te weinig inschrijvingen. Alleen in dit geval is restitutie van eventueel betaald lesgeld voor deze cursus mogelijk. Bij annulering van een cursus tijdens het seizoen, zal restitutie plaatsvinden aan degenen die een termijn vooruit hebben betaald, naar rato van het aantal nog niet gegeven lessen.
 2. Divine Dance Center is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ongeval, diefstal, verlies of anderszins.
 3. Restitutie van al betaald lesgeld is niet mogelijk.
 4. Divine Dance Center heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnamen van lessen, cursussen, workshops en voorstellingen te maken zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze kunnen door Divine Dance Center worden gebruikt voor les-, reclame- en promotiedoeleinden. Uitzonderingen zijn mogelijk in buitengewone omstandigheden. Dit kan alleen nadat hiervoor een schriftelijk verzoek bij Divine Dance Center is ingediend.
 5. Divine Dance Center communiceert per e-mail. Het is niet mogelijk een lid in te schrijven zonder geldig e-mailadres. Het lid, de ouders en/of verzorgers worden geacht al het e-mailverkeer te behandelen als reguliere schriftelijke communicatie.
 6. Leden, ouders en/of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om tijdig een wijziging in een e-mailadres schriftelijk door te geven aan Divine Dance Center
 7. Divine Dance Center is niet aansprakelijk voor de gevolgen als een verstrekt e-mailadres niet (meer) wordt gebruikt of de e-maildienst niet beschikbaar is.
 8. Divine Dance Center heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen, de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
 9. Klachten kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.
 10. Divine Dance Center kan lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn. Voor lessen, die door overmacht situaties worden geannuleerd, geldt dat er geen restitutie wordt verleend.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart men akkoord te gaan met de huisregels en de algemene voorwaarden van Divine Dance Center.