Lesperiode 1e helft cursusjaar

september 2019 t/m februari 2020

Lesperiode 2e helft cursusjaar

maart 2020 t/m augustus 2020

Als er wordt besloten met de cursus te starten, dan is dit minimaal voor een termijn van een half jaar.

De eerste les telt voor nieuwe cursisten als gratis proefles.

Bij inschrijving voor lessen betaalt ieder nieuw lid eenmalig € 10 administratiekosten. Betalen bij Divine Dance Center gaat maandelijks per automatische incasso. Contante betaling in de balletschool of overboeking is alleen mogelijk bij vooruitbetaling van het cursusgeld voor een half jaar. Bij contante betaling het cursusgeld gepast inleveren in een envelop, voorzien van je naam, lesdag en lestijd. Overige informatie tref je hieronder aan in onze algemene voorwaarden.

CURSISTEN tot 21 JAAR

€20,95 per maand
1x per week lestijd 60 minuten

€35,95 per maand
2x per week lestijd 120 minuten

€45,95 per maand
3x per week lestijd 180 minuten

CURSISTEN SELECTIE

€30,95 per maand
1x per week + selectie, lestijd 120 minuten

€40,95 per maand
2x per week + selectie, lestijd 180 minuten

€49,95 per maand
3x per week + selectie, lestijd 240 minuten

CURSISTEN tot 21 JAAR

 18,95 per maand
1x per week lestijd 45 minuten

CURSISTEN boven 21 JAAR

€25,95 per maand
1x per week lestijd 60 minuten

€45,95 per maand
2x per week lestijd 120 minuten

€59,95 per maand
3x per week lestijd 180 minuten

Algemene Voorwaarden

De huisregels van Divine Dance Center moeten worden nageleefd.

Inschrijving en betaling

 1. Inschrijven voor lessen kan op elk gewenst moment. Een dansseizoen is verdeeld in twee lesperiodes. Een half seizoen loopt van september tot en met februari en van maart tot en met augustus.
 2. De eerste les telt voor nieuwe cursisten als gratis proefles. Als er wordt besloten met de cursus te starten, dan is dit minimaal voor een periode van een half jaar. Tijdens de proefles mogen de ouders van nieuwe cursisten kijken.
 3. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
 4. Bij inschrijving voor lessen betaalt ieder nieuw lid eenmalig € 10 administratiekosten. Bestaande leden betalen deze kosten niet bij (her-)inschrijving.
 5. Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Minderjarigen moeten het inschrijfformulier laten invullen door de meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet.
 6. Er zijn 2 keuzes voor het betalen van het lesgeld. Maandelijks: er wordt maandelijks betaald door middel van automatische incasso. Het verschuldigde lesgeld wordt voorafgaand aan de maand waarvoor het lesgeld is verschuldigd, geïncasseerd. Contante betaling in de dansschool of overboeking is alleen mogelijk bij vooruitbetaling van het volledige bedrag van het lesgeld voor een half jaar. Bij contante betaling het cursusgeld met gepast geld  inleveren in een envelop, voorzien van uw naam, lesdag en lestijd.
 7. Overboeking is mogelijk bij betaling van een half jaar. Het verschuldigde bedrag moet worden overgeschreven naar rekening IBAN NL65 RABO 0317192086 t.n.v. Divine Dance Center in Dronten. Dit gebeurt onder vermelding van de naam van de leerling die is ingeschreven, de lesdag en de lestijd. De complete betaling moet zijn voldaan voordat de leerling start met de lessen.
 8. Tijdens de schoolvakanties is er geen les, maar loopt de betalingsverplichting door. Het lidmaatschap loopt door als voor 1 augustus geen schriftelijke opzegging is ingediend.
 9. Divine Dance Center heeft het recht om lesgelden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van te voren binnen de dansschool en per mail worden aangekondigd. De wijziging van het lesgeld gaat in met ingang van de eerstvolgende dansseizoen.

Uitschrijving

 1. Leerlingen blijven lid tot wederopzegging. Het opzeggen van het lidmaatschap gebeurt middels een emailbericht of een uitschrijfformulier. Een uitschrijfformulier is verkrijgbaar bij de docent van Divine Dance Center. De uitschrijving gebeurt door de meerderjarige die  aan de betalingsverplichting voldoet. Deze naam staat vermeld op het inschrijfformulier. Mondelinge beëindiging of het beëindigen van uw lidmaatschap via WhatsApp wordt niet als geldig erkend.
 2. Wanneer een lid zich wil uitschrijven dient de uitschrijving voor de 1e helft van het cursusjaar binnen te zijn voor 1 augustus. De uitschrijving voor de 2e helft van het cursusjaar dient binnen te zijn voor 1 februari.
 3. Als een lid geen lessen kan volgen door een langdurige ziekte, of handicap, kan het lidmaatschap worden opgezegd na overhandiging van een doktersverklaring van huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. De opzegtermijn is een maand, ingaand op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.

Diversen

 1. Divine Dance Center kan een complete cursus annuleren bij te weinig inschrijvingen. Alleen in dit geval is restitutie van eventueel betaald lesgeld voor deze cursus mogelijk. Bij annulering van een cursus tijdens het seizoen, zal restitutie plaatsvinden aan degenen die een termijn vooruit hebben betaald, naar rato van het aantal nog niet gegeven lessen.
 2. Als een leerling voorafgaand aan de les zich per e-mail afmeldt, mag de les binnen een maand worden ingehaald bij een ander lesuur.
 3. Divine Dance Center is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ongeval, diefstal, verlies of anderszins.
 4. Restitutie van al betaald lesgeld is niet mogelijk.
 5. Divine Dance Center heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnamen van lessen, cursussen, workshops en voorstellingen te maken zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze kunnen door Divine Dance Center worden gebruikt voor les-, reclame- en promotiedoeleinden. Uitzonderingen zijn mogelijk in buitengewone omstandigheden. Dit kan alleen nadat hiervoor een schriftelijk verzoek bij Divine Dance Center is ingediend.
 6. Divine Dance Center communiceert per e-mail. Het is niet mogelijk een lid in te schrijven zonder geldig e-mailadres. Het lid, de ouders en/of verzorgers worden geacht al het e-mailverkeer te behandelen als reguliere schriftelijke communicatie.
 7. Leden, ouders en/of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor om tijdig een wijziging in een e-mailadres schriftelijk door te geven aan Divine Dance Center.
 8. Divine Dance Center is niet aansprakelijk voor de gevolgen als een verstrekt e-mailadres niet (meer) wordt gebruikt of de e-maildienst niet beschikbaar is.
 9. Divine Dance Center heeft het recht om openingstijden, lestijden, lesdagen, de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen.
 10. Klachten kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart men akkoord te gaan met de huisregels en de algemene voorwaarden van Divine Dance Center.